Konkurs edukacyjny

 

 logo konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO

 

"40 Rocznica Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – Czy pamiętasz? Czy wiesz?"

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

 
 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, z siedzibą przy ul. Hlonda 1 w Warszawie, zwane dalej Muzeum,

ogłasza Konkurs edukacyjny pt. 40 Rocznica Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – Czy pamiętasz? Czy wiesz?, zwany dalej Konkursem.

 

 1 Założenia ogólne

 1. Konkurs jest projektem edukacyjnym, skierowanym do uczniów ze szkół gimnazjalnych i dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej (tj. urodzonych w latach 2005 i 2004) - pierwsza kategoria wiekowa, oraz do uczniów szkół średnich (tj. urodzonych w latach 2003, 2002, 2001 i 2000) - druga kategoria wiekowa.
 2. Głównym celem Konkursu jest odkrywanie, przypomnienie i upamiętnienie przełomowego wydarzenia w najnowszej historii Polski, jakim była Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny.
 3. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 1 (02-972), adres do korespondencji: al. Rzeczypospolitej 1, Warszawa 02-972.
 4. Prace zgłaszane do Konkursu mają prezentować relacje ze wspomnień o Pierwszej Pielgrzymce, zachowanych w rodzinach i środowiskach lokalnych, z których pochodzą uczestnicy Konkursu, w formie nagrań audio, video lub relacji pisemnych. Praca powinna stanowić zamkniętą całość o długości nieprzekraczającej 5 minut przy plikach audio i video lub 10 000 znaków łącznie ze spacjami dla prac pisemnych.
 5. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów.

 2 Cele Konkursu

Celami Konkursu są także: uświadomienie młodzieży przełomowego znaczenia Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, tworzenia relacji z ważnych wydarzeń historycznych, wzmacnianie relacji ze środowiskami lokalnymi, wagi i znaczenia dokumentów, pamiątek i wspomnień oraz promowanie odmiennych od tradycyjnych form edukacji historycznej.

 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział zespoły złożone z prowadzącego (nauczyciela lub rodzica) i Członków zespołu (młodzieży szkolnej) w jednej z dwóch kategorii wiekowych, tj.

       - pierwsza kategoria wiekowa - młodzież urodzona w latach 2005 i 2004

       – druga kategoria wiekowa - młodzież urodzona w latach 2003, 2002, 2001 i 2000.

 1. Każdy zespół może liczyć maksymalnie trzech członków + jeden prowadzący.
 2. Prowadzącym zespołu może być: nauczyciel lub rodzic.
 3. Prowadzący koordynuje wykonanie prac konkursowych, odpowiada za przestrzeganie zasad obowiązujących w niniejszym Regulaminie i innych dokumentach Konkursu, reprezentuje zespół, kontaktuje się z Muzeum.

4 Zasady szczegółowe uczestnictwa w Konkursie

 1. Rejestracja zespołu odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Muzeum (muzeumjp2ipw.pl/artykuly/aktualnosci/Konkurs edukacyjny) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu i przesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 roku.
 2. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego Muzeum przesyła na wskazany adres e-mail potwierdzenie rejestracji zespołu w Konkursie. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prowadzący może kontaktować się ze wskazanym pracownikiem Muzeum.
 3. Dostarczenie prac konkursowych - do 6 maja 2019 roku na adres: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego al. Rzeczypospolitej 1, Warszawa 02-972 wraz z dokumentami (oświadczeniami) wskazanymi w ust. 4 Regulaminu.
 4. Dostarczenie wraz z pracą konkursową wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego, Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Formularza zgody na udział w konkursie wraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Muzeum jest warunkiem przyjęcia prac zgłaszanych do Konkursu.
 5. Prace dostarczone po tym terminie nie będą uwzględniane przez jury Konkursu. Decyduje data dostarczenia (wpłynięcia) do Muzeum. W przedmiotowym zakresie data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.
 6. Prace powinny zostać dostarczone w formie materialnej na nośnikach danych cd/dvd plus ewentualny rękopis ze zdjęciami. Dla plików video (kontener multimedialny: AVI, MOV; kodek video: H.264, XVID, MP4; kodek audio: MPEG3, MPEG2; rozdzielczość HDTV720P). Dla plików audio – MP3. Dla plików tekstowych – pdf. W przypadku rękopisów prosimy o dołączenie jego scanu na ww. nośnikach. Prace muszą być opisane (z koniecznym uwzględnieniem: tytułu pracy, nazwisk członków zespołu i prowadzącego, nazwy i adresu szkoły).
 7. Fotografie wykorzystane w pracy konkursowej mogą być wyłącznie fotografiami ze zbiorów rodzinnych, muszą zawierać imię i nazwisko autora, datę powstania i opis. Fotografie nie mogą naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. W wypadku naruszenia praw autorskich osobistych lub majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Prowadzący ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia i odszkodowania żądaniom strony pokrzywdzonej.

5 Jury Konkursu

 1. Jury Konkursu powoływane przez Muzeum liczy 4 osoby.
 2. Nadesłane prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 2005 i 2004 (pierwsza kategoria wiekowa) oraz z 2003, 2002, 2001 i 2000 (druga kategoria wiekowa). W każdej kategorii Jury ma do przyznania I, II i III nagrodę. Ponadto Jury może przyznać dowolną liczbę wyróżnień.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 7 czerwca 2019 roku, poprzez opublikowanie werdyktu Jury na stronie internetowej Muzeum http://muzeumjp2ipw.pl Postanowienia Jury są ostateczne.
 4. Nagrodami w Konkursie dla trzech członków zespołu będą:

          - dla miejsca pierwszego – smartfony

          - dla miejsca drugiego – aparaty fotograficzne

          - dla miejsca trzeciego – czytniki książek.

          Dla wyróżnionych będą książki i albumy.

 1. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w terminie ustalonym po ogłoszeniu wyników Konkursu, o czym Muzeum powiadomi laureatów .
 2. Członkowie i Prowadzący wszystkich zespołów zakwalifikowanych do udziału w konkursie otrzymają poświadczenie uczestnictwa w formie dyplomów honorowych.

6 Kryteria oceny prac

Jury Konkursu ocenia prace konkursowe na podstawie następujących kryteriów:

 1. praca ściśle związana z tematem Konkursu
 2. wykorzystanie źródeł archiwalnych i zbiorów rodzinnych;
 3. opis wykorzystanych źródeł dokumentujących historię rodziny;
 4. samodzielność wykonania prac;
 5. kreatywność i pomysłowość ujęcia tematu;
 6. estetyka wykonania prac;
 7. prace konkursowe powinny mieć charakter indywidualny i autorski a wykorzystane w nich materiały muszą mieć formę przetworzoną;

7 Dane osobowe

Muzeum informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 02-972 Warszawa,
  Prymasa Augusta Hlonda 1, z którym można się skontaktować poprzez adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego,
  02-972 Warszawa, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1.
 2. Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 02-972 Warszawa, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z Konkursem „40 Rocznica Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – Czy pamiętasz? Czy wiesz?” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, przyznania i rozdania nagród przewidzianych w konkursie oraz do promocji Konkursu.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, z którymi Muzeum jest powiązane, jak również podmioty współpracujące z Muzeum i przetwarzające dane osobowe w imieniu Muzeum tj. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, księgowe, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z niszczeniem dokumentów. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. Uczestnicy Konkursu posiadają:
 8. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych
 9. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 10. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu narusza przepisy RODO.
 12. Nie przysługuje uczestnikowi Konkursu:
 13. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 15. Prowadzący i członek zespołu wyrażają zgodę na udostępnianie w trybie Ustawy zawartych w Formularzu zgłoszenia ich danych osobowych .

8 Postanowienia końcowe

 1. Wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Prowadzący i członek zespołu zgłaszając się do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 3. Prowadzący i członek wyraża zgodę na korzystanie przez Muzeum z treści prac konkursowych, w całości lub
  w części, zarówno z podaniem imienia i nazwiska autora, jak i bez takiego oznaczenia, w działalności Muzeum i podmiotów współpracujących z Muzeum, w tym w szczególności publikację w Internecie oraz w innych mediach.
 4. Terminy wskazane w Regulaminie lub w ogłoszeniu o Konkursie mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Muzeum zawiadomi uczestników publikując informację na stronie internetowej Muzeum.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. O zmianie regulaminu Muzeum zawiadomi publikując informację na stronie internetowej Muzeum pod adresem http://muzeumjp2ipw.pl
 6. Muzeum w związku z możliwością publikacji wybranych prac zastrzega sobie prawo odrzucenia tych materiałów, w których znajdować się będą rażące nieścisłości merytoryczne, nieudokumentowane dane lub cytaty bez podania źródeł.
 7. Muzeum nie zwraca otrzymanych prac konkursowych.
 8. Muzeum informuje, że z chwilą złożenia i przyjęcia pracy konkursowej przez Muzeum, uczestnicy Konkursu przenoszą na Muzeum autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz działalności statutowej Muzeum, w szczególności wstawienniczej, promocyjnej i edukacyjnej w następującym zakresie: decydowania o sposobie udostępnienia pracy konkursowej, w tym decydowania o pierwszym udostępnieniu, decydowania o udostępnieniu w całości lub w wybranej części; powielania i utrwalania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną i cyfrową; wprowadzania do obrotu w dowolnym miejscu na świecie, publikowania w kraju i za granicą w formie: wystawy, katalogu, folderu i na stronie internetowej Muzeum, jak również w dowolny sposób jako materiał reklamowy lub w połączeniu z takimi materiałami, w tym w formie drukowanej, ulotek, w prasie, radiu, telewizji, Internecie, w postaci ogłoszeń, plakatów, billboardów, neonów, szyldów, bannerów, ekspozytorów, nośników wielkoformatowych i innych, także w miejscach dostępnych za opłatą wstępu, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wynajem, dzierżawa oryginału lub kopii; rozpowszechnianie, wykonania publiczne, publiczne eksponowanie i wystawianie, publiczna prezentacja, publiczna projekcja, udostępnianie w taki sposób, by dowolna osoba mogła mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; wykorzystanie pracy konkursowej we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji, w szczególności znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, na stronie www.

Załączniki:

   nr 1: Formularz zgłoszenia do Konkursu

   nr 2: Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

   nr 3: Formularz zgody na udział w Konkursie wraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej

   Regulamin Konkursu edukacyjnego - skan

   Formularz zgłoszenia do Konkursu - skan

   Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych - skan

   Formularz zgody na udział w Konkursie wraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej - skan